Hovedseksjon

Tidlig Innsats - Early Years (TIEY)

Bokstabel

Deltakelse i Utdanningsetatens satsning på innføring av TI-EY er en videreføring av vår satsning på leseopplæringen.

Viktige elementer i dette arbeidet er:TIEY bilde

  • systematisk organisering med korte og effektive læringsøkter
  • stasjonsundervisning med fokus på variasjon ved innlæring
  • ulike lesestrategier som gir innholdsforståelse, begrepslæring og aktiv muntlig deltakelse.
  • tydelige og nivårelaterte oppgaver
  • hyppig kartlegging av læringsutbytte til hver enkelt elev
  • spesifikk undervisning, oppfølging og veiledet lesing på lærerstyrt stasjon
  • stort utvalg og varierte bøker tilpasset ulike leseutviklingsnivåer
  • leksehjelp med veiledning fra lærer

Stig skole startet allerede høsten 2008 på organisering av begynnende lese- og skriveopplæring med det pedagogiske programmet "Tidlig innsats - Early Years".

TI – EY er et program for tilpasset opplæring. Gjennom alle aktiviteter er det fokus på at eleven skal mestre oppgavene samtidig som det gis nye utfordinger tilpasset den enkelte elevs forutsetninger. Programmet er godt implementert og vi har sett en stor forbedring av elevenes leseferdigheter etter vi startet med TI - EY.

De fire viktigste områdene i dette programmet er:

1 Stasjonsundervisning med veiledet lesing:

Klasserommet er møblert med ulike læringsstasjoner der elevene får opplæring, veiledning og aktiviteter tilpasset deres nivå.

2 Foreldredeltakelse:

Foreldrene skal være med på å stimulere elevenes leselyst ved å snakke med egne barn om tekst og bilde, samt drive medlesning og høytlesning. Foreldrene er de viktigste lærerne i barnets liv og deres påvirkning står for 25 prosent av elevenes læringsutbytte.

3 Kontinuerlig faglig oppdatering av lærerne:

Gjennom tett teamsamarbeid skal lærerne gi hverandre bedre oppfølging og opplæring, samt holde hverandre kontinuerlig faglig oppdatert gjennom interne og eksterne kurs.

4 Leselærer:

Et spesialpedagogisk tiltak med leselærere, som skal ivareta elevene som ikke har oppnådd forventet faglig utvikling tidlig i leseopplæringen. Utdanningen av leselærere startet høsten 2008 i regi av Utdanningsetaten.

Lærerstyrt stasjon:

Her møter alle elevene læreren til en økt med fokus på lesing.

Det brukes elementer fra veiledet lesing. Veiledet lesing er en integrert lesemetodikk med bruk av syntetiske og analytiske lesemetoder. Sammen går lærere og inn for å finne ut mest mulig om teksten og elevene lærer å lese en tekst ut fra sine forutsetninger.

ABC-stasjon

Elevene får skriveoppgaver tilpasset deres mestringsnivå.

Lesestasjon

Her finnes det et godt utvalg av bøker på ulike nivåer. Stasjonene er skjermet av bokreoler og kan ha sitteplasser og et teppe på gulvet.

Datastasjon

Elevene arbeider med pedagogiske programmer tilpasset deres nivå. Dette styrker leseferdighetene og utvikler den digitale kompetanse.

Konstruksjonsstasjon

Elevene har tilgang til ulike konstruksjonsleker som stimulerer kreativitet, fantasi og samarbeidsevne.

Formingsstasjon

Elevene får praktiske oppgaver som stimulerer til kreativitet og gir finmotorisk trening.