Hovedseksjon

Valgfag

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.

Friluftsliv

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.

Utvikling av produkter og tjenester

Utvikling av produkter og tjenester handler om at elevene skal få praktisk erfaring med innovasjon, og at de skal bli rustet til å møte utfordringer gjennom å drive en bedrift. Faget skal bidra til at de erfarer hvordan de kan være en ressurs i videre utdanning og arbeidsliv. Faget skal videre bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor bærekraftig innovasjon.

Kulturarv

Kulturarv handlar om å få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget skal vidare gi elevane innsyn i ulike sider ved og delar av kulturarv. Faget skal òg stimulere elevane til ta vare på kulturarv, gamle handverk og tradisjonar slik at desse kan leve vidare i framtida, òg som aktive yrke. I eit samfunnsperspektiv skal faget bidra til å gi kjennskap til og toleranse for både minoritets- og majoritetskulturar.

Produksjon for scene

Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, fra planlegging til ferdig produkt. Elevene skal også få kulturopplevelser og utforske ulike kunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utfordrer og utvikler sine ferdigheter faglig og sosialt gjennom kunstnerisk samarbeid og samspill. Kreativitet og engasjement er egenskaper samfunnet og arbeidslivet vil ha behov for i framtiden.

Programmering

Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Prosessen med å utvikle program skal gi elevene trening i å forstå brukerbehov og se sammenhengen mellom IKT og andre fagområder, og det skal gi dem trening i algoritmisk tenkning og problemløsing. Faget skal ruste elevene til videre studier og forberede dem på et framtidig arbeids- og samfunnsliv som stiller krav om teknologisk kompetanse og god evne til problemløsning.

Innsats for andre

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Internasjonalt samarbeid (bare for 9.trinn)

Internasjonalt samarbeid handler om å engasjere seg i internasjonale spørsmål og utvikle forståelse av globale sammenhenger og utfordringer. Faget skal gi elevene praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land, og handlingskompetanse i møte med globale utfordringer. Faget skal videre bidra til at elevene tar del i et globalt medborgerskap og forberedes til et samfunns- og arbeidsliv der etikk og bærekraft er sentrale verdier. 
Elevene som velger dette valgfaget vil kunne ha mulighet til å dra på en ukes utveksling til Nederland. Les mer om dette her.