Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Haugenstua skole har et bygg som sto ferdig i 2016. Vi benytter jordvarme og skolen er bygget etter gjeldende miljøforskrifter som et lavutslippsbygg. Det er lagt til rette for sykkelparkering og ladestasjoner for el-bil. Skolen jobber aktivt med å få ned forbruk av varer og med gjenvinning av de ressursene vi benytter.  

Å være en Miljøfyrtårnskole innebærer også et kontinuerlig holdningsskapende arbeid med elever på alle trinn. Dette skal vi jobbe med gjennom daglige rutiner bl.a. i forhold til sortering av restavfall, men også gjennom det pedagogiske arbeidet i klasserom og prosjekter.  

Skolen har opprettet en miljøgruppe som har et særlig ansvar for å bringe skolens miljøvisjoner ut i livet. Målet er å (videre)utdanne både store og små til å bli miljøbevisste samfunnsborgere!  

Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Vi samler flasker på personalrommet!